BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


WITAMY NA STRONIE

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 "STOKROTKA"

W MRĄGOWIE

 

 

KOMUNIKAT  z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 

Na podstawie w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE.L. z 2016 r. 119.1) wyznaczam Pana Kamila Gałązkę na  inspektora ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.

Status inspektora określa art. 38 w/w rozporządzenia.

Inspektor ochrony danych wykonuje zadania określone w art. 39 rozporządzenia.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Imię i nazwisko:  Kamil Gałązka

adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Podpisano:

Dyrektor przedszkola

mgr Elżbieta Połomka

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

- DANE PODSTAWOWE

- LOKALIZACJA NA MAPIE

- WŁADZE PRZEDSZKOLA

- STATUS PRAWNY

- ZASADY FUNKCJONOWANIA

- MAJĄTEK PRZEDSZKOLA

- PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

- PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

- PROWADZONE REJESTRY

- DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACE PRZEDSZKOLA

- OGŁOSZENIA O PRACĘ

- INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP


DANE PODSTAWOWE


Adres ul. Brzozowa 7a, 11-700 Mrągowo

Tel. 897416026

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP 7421891170

REGON 510919547

Gmina Miasta Mrągowo

Powiat Mrągowski

Województwo warmińsko-mazurskie

 

 


LOKALIZACJA NA MAPIE

https://www.google.pl/maps/place/Przedszkole+nr+1+Publiczne.+Stokrotka/@53.8678343,21.2972457,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7652428a5d0173c7!8m2!3d53.866025!4d21.295572

Image


 


WŁADZE PRZEDSZKOLA


Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Połomka

przyjmuje w:

poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

 

 


STATUS PRAWNY

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie

jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym

nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie

 

Uchwały Rady Miejskiej​ nr XVII/7/99 z dnia 9 listopada 1999

 

realizującą cele i zadania na podstawie

 

Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

 

oraz

Statutu Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie.

 

 

Organem prowadzącym Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka"

w Mrągowie jest Gmina Miasta Mrągowo

www.mragowo.pl

 

Nadzór Pedagogiczny sprawuje Olsztyński Kurator Oświaty

www.ko.olsztyn.pl

 

Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=139

 

 

 


ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

Organizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" 
  w Mrągowie określa Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie

Kierownictwo

Przedszkolem zarządza:

 • dyrektor Elżbieta Połomka

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach

pedagogicznych:

 • dyrektor,
 • nauczyciele,
 • logopedzi,
 • terapeuta pedagogiczny

niepedagogicznych:

 • główny księgowy,
 • referent do spraw kadr i płac,
 • referent administracyjno-gospodarczy,
 • starszy rzemieślnik-kucharz,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna,
 • pomoc nauczyciela,
 • woźne oddziałowe,
 • pracownik gospodarczy,

 

 

 


MAJĄTEK PRZEDSZKOLA


Budynek i teren:

 • budynek przedszkolny,
 • tereny zielone,
 • plac zabaw,

 

W przedszkolu funkcjonują:

 • 7 sal dla poszczególnych grup,
 • szatnia dla każdej grupy,
 • kuchnia,
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet przyrodniczy
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

 

 

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE


Organy Przedszkola

Organami Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie są:


Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka"

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

 


Przedmiotem działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie

jest nauczanie i wychowywanie uczniów.


Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola.

 


Kompetencje Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka"
określa
art. 39 ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty 
oraz Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka"w Mrągowie.

***

Kompetencje Rady Pedagogicznej
określa
art. 41 ust. 1-2 oraz art. 42 ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty,
Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie 
oraz Regulamin Rady Pedagogicznej.

***

Kompetencje Rady Rodziców
określa
art. 54 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, 
Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie 
oraz Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie.

 

 


PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

 

Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA

przyjmuje w:
poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

 


PROWADZONE REJESTRY

Przedszkole prowadzi rejestr:

- pracowników,

- emerytów,

- rencistów;

 

DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA

 

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 "STOKROTKA"

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=139

 


 


OGŁOSZENIA O PRACĘ

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

 

MENU PRZEDMIOTOWE

 

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego Nr 1 ,,Stokrotka’’ w Mrągowie  prowadzona jest w formie wydzielonej części witryny w/w podmiotu.

 

Do nawigacji po stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej służy zakładka BIP umieszczona w menu po lewej stronie. Po wciśnięciu zakładki  BIP wyświetla się strona Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mrągowie wraz ze spisem treści, a poniżej zamieszczone są poszczególne informacje.

 

Jeżeli do słowa lub wersu podłączona jest szersza informacja , słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni. Po ,,kliknięciu’’ na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub jako nowa strona internetowa.

 

MODUŁ WYSZUKUJĄCY

W celu znalezienia informacji na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 1 ,,Stokrotka’’ w Mrągowie należy ustawić kursor myszy w polu ,,Szukaj’’ znajdującym się w dolnym lewym rogu strony internetowej i wpisać szukane słowa. Po wprowadzeniu zestawu słów należy wcisnąć przycisk ,,Enter’’ wybierając go z klawiatury.