Witamy w Przedszkolu Publicznym Nr1 "STOKROTKA" w Mrągowie

 

 

 

 

 

NASZ ADRES:

Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

 

(89) 741 60 26 – DYREKTOR
(89) 741 77 13 – NAUCZYCIELE
(89) 741 63 20 – REFERENT
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A
konto: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie


Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

 

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA
przyjmuje w:
poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

 

WAŻNE  INFORMACJE   DLA   RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

UWAGA! Dzieci urodzone w 2015 i 2014 r.  przyjęte są warunkowo (na dzień 1 września powinny być samodzielne – bez pampersów).

W dniu 6 czerwca (środa) 2018 r., o godz. 1600 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzybyłych (bez dzieci). Serdecznie  zapraszam.

Konieczne jest podpisanie Umowy z Dyrektorem przedszkola, w tym celu należy zabrać ze sobą dowód tożsamości oraz numer PESEL dziecka.

Ponadto wszystkim naszym klientom przypominam:

☺ o konieczności zgłoszenia się do przedszkola w ciągu 2 pierwszych tygodni września lub w przypadku rezygnacji niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do dyrektora placówki,

☺ o obowiązku systematycznego przyprowadzania do przedszkola dzieci sześcioletnich oraz usprawiedliwiania ich każdorazowej nieobecności  u nauczycielek grupy.

„DNI ADAPTACYJNE” (obecność obowiązkowa) dla dzieci nowoprzyjętych  odbędą się w dniach 29, 30 i 31 sierpnia w godz. 9.00- 11.00

Dziecko wraz z rodzicem poznaje personel przedszkola i swoją grupę (należy zabrać miękkie obuwie na zmianę dla siebie i dziecka).

Elżbieta Połomka – dyrektor przedszkola

 

Dnia 8 maja 2018r. w przedszkolu została wywieszona lista kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.


Dzień Ziemi http://mragowo24.info/news/5905-przedszkolaki-obchodzily-dzien-ziemi-zdjecia

"Stokrotka doceniona za działania ekologiczne" http://mragowo24.info/news/5746-stokrotka-doceniona-za-dzialania-ekologiczne

 

Rekrutacja  trwa od 5 lutego 2018 do 30 marca 2018r.

 

 

Rodzice pobierający wnioski ze strony internetowej proszeni są o dwustronne drukowanie i proszę pamiętać o załącznikach.


 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 (doc)


Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 (doc)

 

Ważna informacja dla rodziców

Mrągowo, 12. 02 2018 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że działając na podstawie Statutu Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie §12, ust 4, pkt 2) po zmianach, wprowadzonych Uchwałą Nr 2/2018  Rady Pedagogicznej przedszkola z dnia 17 stycznia 2018 r. /2) całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka, które nie realizuje rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wynika z Uchwał Rady Miejskiej w Mrągowie/ oraz  w związku z Uchwałą Rady Miejskiej XL/2/2018  z 25 stycznia 2018 r. w sprawie:  ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz  określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mrągowo od dnia 19 lutego 2018 r.

 • z opłaty za pobyt zostają całkowicie zwolnione dzieci, które posiadają Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (bez względu na wiek).

 • Nadal całkowitym zwolnieniem z opłaty za pobyt objęte są także sześciolatki (i dzieci starsze- odroczone  od obowiązku szkolnego), które w danym roku szkolnym realizują roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W bieżącym roku szkolnym 2017-2018 – dotyczy to rocznika 2011 i wcześniejszych, zaś w roku szkolnym 2018-2019 zwolnieniem objęty będzie rocznik 2012 i wcześniejsze.
 • Zwolnieniem częściowym -50 %   z opłaty za pobyt  objęte są dzieci, posiadające Kartę Dużej Rodziny.
 • We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązuje opłata w wysokości 1,00 zł za godzinę ponad wymiar zajęć bezpłatnych (podlegająca waloryzacji), rozliczana proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka.

 

Jednocześnie przypominam, że wszystkie dzieci w przedszkolu, bez względu na zwolnienia z opłat muszą ewidencjonować swój pobyt przy użyciu  karty i czytnika.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA    mgr Elżbieta Połomka

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Z  dniem  1 lutego  2018 r.  Zarządzeniem Nr 1/2018  Dyrektora  Przedszkola  Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Celem wprowadzonej zmiany jest zapewnienie dokładnego obliczania czasu pobytu dziecka. Od tej pory nauczycielki  będą jedynie  odnotowywać obecność lub nieobecność dziecka w Dzienniku zajęć. W związku z powyższym proszę o odbiór /za pokwitowaniem/ kart do czytnika. Każdemu dziecku przypisano 2 karty, oznaczone indywidualnym kodem, które otrzymujecie Państwo bezpłatnie.

 • Otrzymanie kart zobowiązuje Państwa do  rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Rejestracja wejścia dziecka do przedszkola musi następować niezwłocznie po wejściu do budynku - w tym celu należy zbliżyć kartę dziecka (karty dzieci) do czytnika. Wyjście rejestrujemy w ten sam sposób (zbliżenie karty do czytnika) tuż przed opuszczeniem budynku przedszkola.

 • Brak  elektronicznego zarejestrowania   wejścia/ wyjścia dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna) wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola, tj. od godziny 6.00 do godziny 16.30, z odliczeniem 5 godzin na  bezpłatną realizację podstawy programowej.

 • Na podstawie  zarejestrowanej obecności dziecka naliczana jest również  opłata za wyżywienie.

 • Jeśli Państwo przyprowadzacie /odbieracie więcej niż jedno dziecko  należy zbliżyć  do czytnika kolejno kartę każdego z dzieci.

 • Szczegóły elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu znajdują się w Regulaminie elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, dostępnym w  szatni każdej  grupy oraz na stronie internetowej przedszkola (http://www.stokrotka.mragowo.pl).

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Połomka

 

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu Publicznym Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie (doc)


 

 

 

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, z dnia 29 stycznia 2018 r. godz.9.00, o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019


Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 5 lutego 2018 do 30 marca 2018r. r.


Liczba wolnych miejsc - 56 dla dzieci młodszych, przede wszystkim rocznik 2014 i 2015


Zgodnie z Art. 153 w ust.2ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 119 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.


Mrągowo, 29 stycznia 2018 r.      DYREKTOR PRZEDSZKOLA mgr Elżbieta Połomka


 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA (od 5 lutego do 30 marca 2018r.)

 

W związku z prowadzoną rekrutują i koniecznością określenia ilości miejsc dla dzieci  w poszczególnych grupach przedszkolnych proszę o zwrot Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej do dnia 19 stycznia 2018 r.PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2018/2019,

PRZEDE WSZYSTKIM ROCZNIK 2015 i 2014

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

 • Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019 pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.

 • W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go u dyrektora przedszkola w dniach:

od 5 lutego do dnia 30 marca 2018r. wraz z załącznikami zgodnie z godzinami przyjęć dyrektora.

Uwaga!

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018 r.

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie                                         o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 05.02.2018r. do 30.03.2018 r.
 • Druki dokumentów do pobrania znajdują się na stronie http://www.stokrotka.mragowo.pl

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

Dyrektor mgr Elżbieta Połomka

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z Dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo (pdf)


UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE w sprawie : określania kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przeszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (pdf).

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolnych 2018/2019 (pdf).

 

 

Ogłoszenie

Opłaty  za przedszkole należy dokonywać zgodnie z umową do dnia 10 każdego miesiąca.

Na konto bankowe przedszkola:

za pobyt na nr konta -             44 1020 3639 0000 8002 0005 0625

za wyżywienie na nr konta -   24 1020 3639 0000 8902 0005 1029

tytułem wpłaty należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, grupa ….,

za pobyt/wyżywienie mc. I/ 2018r.

Informacje dotyczące wysokości opłat znajdują się u nauczycielek poszczególnych grup oraz  u ref. administracyjno – gospodarczego   pod numerem  telefonu 89 741 63 20 od dnia 02. 01.2018r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie przedstawia ujednolicony tekst statutu, po zmianach  wprowadzonych Uchwałą Nr 6/2017/2018 z dnia 29.11.2017r. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie. Tekst statutu będzie udostępniony w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola: http://www.stokrotka.mragowo.pl/

 

 

 

 

Sonda z okazji Święta Niepodległości nagrana w naszym przedszkolu  https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=KV3kkL4m_9I

 


OGŁOSZENIE

Wpłata no konto Rady Rodziców:

Na rzecz grupy tj. na materiały do zajęć – papiernicze  itp.

W wysokości 160 zł (80 zł – do 10.09.2017 r. i 80 zł – do 10.01.2018 r.)


Wpłata na Radę Rodziców tj. na rytmikę, Koncerty filharmonii, choinkę, Mikołajki, Dzień Dziecka, nagrody itp.,)

w wysokości 160 zł (80 zł – do 10.10.2017 r. i 80 zł – do 10.02.2018 r.)•    KONTO


Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka”


11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A


Numer konta: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001


Bank Spółdzielczy–

z dopiskiem (imię i nazwisko
dziecka, grupa do której uczęszcza).

 

Informacja o zasadach rekrutacji (do odczytu plik doc )

 

 


 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE

DO POBRANIA PLIK PDF