Witamy w Przedszkolu Publicznym Nr1 "STOKROTKA" w Mrągowie

 

 

 

 

 

NASZ ADRES:

Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

 

(89) 741 60 26 – DYREKTOR
(89) 741 77 13 – NAUCZYCIELE
(89) 741 63 20 – REFERENT
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A
konto: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie


Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

 

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA
przyjmuje w:
poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

 

SEKRETARIAT czynny jest w godz. 7.30 - 15.30

(poniedziałek  7.30 - 16.00)

( piątek  7.30 -14.30)

 

 

 

OGŁOSZENIE!

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
od 3 lutego do 28 lutego 2020 r.

(wnioski do pobrania na stronie i w sekretariacie od 03 lutego 2020 r.)


 

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 21 STYCZNIA 2020 ROKU


w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo (pdf)

 

INFORMACJA O ZASADACH REKRUTACJI do Przedszkola  Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie (– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja) (doc)


- Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego ( wymagane drukowanie dwustronne!!!) (doc)

- Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (doc)

- Załącznik nr 2 do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego - OŚWIADCZENIE rodziców/opiekunów prawnych kandydata dotyczące wielodzietności (doc)

- Załącznik nr 3 do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego - OŚWIADCZENIE rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zatrudnieniu lub  o

pobieraniu nauki  w systemie stacjonarnym (doc)

- Załącznik nr 4 do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego - OŚWIADCZENIE rodziców/opiekunów prawnych, dotyczące faktu, że rodzeństwo

kandydata  uczęszcza bądź uczęszczało do danego przedszkola (doc)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021,

PRZEDE WSZYSTKIM ROCZNIK 2017 i 2016

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

 • Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację                     o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.

 • W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola w dniach:

od 3 lutego do 28 lutego 2020 r. wraz z załącznikami w godz. 8.00 – 15.30 w sekretariacie.

Uwaga!

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych,             w terminie od 23 do 25 marca 2020 r.

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie                                         o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność                  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 03.02.2020r. do 28.02.2020 r.
 • Druki dokumentów do pobrania znajdują się na stronie http://www.stokrotka.mragowo.pl (do pobrania od 03 lutego 2020 r.) 

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

Dyrektor przedszkola

mgr Elżbieta Połomka

 

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, z dnia 27 stycznia 2020 r.  godz. 9.00, o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

Art. 153 ust.1,2 i 5 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie

od 03 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.


Liczba wolnych miejsc - 46 dla dzieci młodszych, przede wszystkim rocznik  2017 i 2016

Zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego

deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 129 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.


Mrągowo, 27.01.2020 r.                                                      Dyrektor przedszkola

Elżbieta Połomka

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE OTRZYMAŁO CERTYFIKAT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
„SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

Certyfikaty przyznawane są za podejmowanie zintegrowanych działań służących kształtowaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia oraz przynależności do określonej wspólnoty, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. W tym rok szkolnym nagrodzonych zostało 76 szkół i placówek z województwa warmińsko-mazurskiego.

Uroczystość wręczenia Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” miała miejsce 29 listopada 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Krzysztof Nowacki Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty gratulował dyrektorom i nauczycielom wyróżnionych placówek

A jakie są warunki przyznawania Certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu”?:
O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Przyznawany jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu szkoła/placówka ma prawo ponownie ubiegać się o ten dokument. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Oceny działań szkół/placówek dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie
 • Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie
 • Ośrodek Doskonalenia w Olsztynie

 

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:

1. Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.

2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.

3. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.

4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

 

Do działań mających na celu uzyskanie Certyfikatu, Przedszkole „Stokrotka” przystąpiło w roku szkolnym 2017/2018 czyli od początku ogłoszenia konkursu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olszynie. W związku z tym przez Radę Pedagogiczną został powołany koordynator działań – mgr Marzena Krueger, natomiast nauczycielki przedszkola, przedszkolaki, rodzice, pracownicy przedszkola i środowisko lokalne byli bezpośrednio uczestnikami podejmowanych działań. Pomocny w tym był przedszkolny program z zakresu edukacji regionalno – patriotycznej pt. „Kto Ty jesteś? – Polak mały” opracowany przez nauczycielki naszego przedszkola, ponieważ wartości patriotyczne od zawsze były dla nas bardzo ważne. Celem naszych przedsięwzięć jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. Zostaliśmy za nie odznaczeni m.in. Certyfikatami „Zielona Flaga”, „Szkoła Przyjazna Środowisku”, „Przedszkole Talentów”, a w tym roku także Certyfikatem „Przedszkole Młodych Patriotów”. Mamy opracowany przez nasze nauczycielki także przedszkolny program ekologiczny, program profilaktyczny. Działania w ramach ich realizacji podejmujemy co rok, angażując w coraz większym stopniu środowisko lokalne np. Centrum Kultury i Turystyki, Bibliotekę Dziecięcą, Nadleśnictwo Mrągowo, Urząd Miasta, gazetę i radio lokalne. Organizowaliśmy wycieczki, akcje, konkursy, uroczystości, zapraszaliśmy przedstawicieli wielu zawodów z najbliższego otoczenia, realizowaliśmy zajęcia o tematyce patriotycznej, regionalnej. Poznając środowisko lokalne, staraliśmy się także jak najczęściej promować nasze przedszkole poprzez godne jej reprezentowanie i włączanie się do wspólnych działań.

Obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w poprzednim roku szkolnym dały nam wiele okazji do wyrażania naszej przynależności do ojczyzny. Organizowaliśmy szereg działań, które przybliżyły dzieciom tą wyjątkową rocznicę m.in. uroczyste obchodny 11 listopada, stworzenie plakatu z biało-czerwonych kwiatów, akcja „100 kartek na 100 – lecie Niepodległej”, konkurs wiersza, piosenki i pieśni patriotycznej. Stulecie odzyskania Niepodległości zbiegło się także z  obchodami 670-lecia istnienia miasta Mrągowo, które dzieci uczciły programem artystycznym w CKiT dla zaproszonych przedstawicieli Urzędu Miasta Mrągowo, gości z zaprzyjaźnionego partnerskiego miasta Grunberg, a także mieszkańców naszego miasta i rodziców.

Starania o uzyskanie Certyfikatu dały całej naszej społeczności przedszkolnej okazję do pogłębiania wiedzy na temat okolicy, w której mieszkamy. Dzięki realizacji założeń programowych dajemy dzieciom i rodzicom kolejną, dobrą ofertę edukacyjną, dbamy o rozwój naszych podopiecznych, włączamy się w działania proponowane przez środowisko lokalne lub sami takie działania organizujemy.

 

Opracowała: Marzena Krueger

 

 

Taneczna uroczystość "Stokrotki". Przedszkolaki pokazały talenty

 

 

 

 

PRZEPIŚNIK WIELKANOCNY „STOKROTKI”

Super przepisy na potrawy Wielkanocne
rodziców z Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” (przepisy)


 

 

Karnawał http://mragowo24.info/news/6439-przedszkolaki-bawily-sie-wspaniale-na-karnawale

 

Odwiedziny króla w Naszym Przedszkolu :http://mragowo24.info/news/6430-krol-odwiedzil-dzieci-z-mragowskich-przedszkoli

https://olsztyn.gosc.pl/doc/5285489.Spotkanie-z-krolem

Podziękowanie

Drodzy Państwo dziękujemy bardzo za Wasz aktywny udział w akcji charytatywnej pod patronatem Stowarzyszenia „Remedium”, która była przeprowadzona w grudniu w br. na terenie naszej placówki. Dzięki Państwa wielkiemu zaangażowaniu zebrane zostały środki pieniężne (3655,77 zł.) dla potrzebującej rodziny z naszego miasta. Na prośbę rodziny zostały zakupione: pralka, lodówka, odzież i obuwie dla dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, życząc zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Magia Świąt Bożego Narodzenia http://mragowo24.info/news/6411-magia-swiat-w-przedszkolu-stokrotka

Mikołajki http://mragowo24.info/news/6370-mikolaje-na-motocyklach-znow-obdarowaly-mragowskie-przedszkolaki

 

100-lecie Odzyskania Niepodległości http://mragowo24.info/news/6311-sto-lat-niepodleglej-polski-swietowali-takze-najmlodsi-z-przedszkola-stokrotka

Obchody 100-lecia Niepodległości Polski http://mragowo24.info/news/6304-mragowo-swietuje-100-lecie-niepodleglosci-polski

 

 

 

 

Proszę o dokonanie wpłaty

na Radę Rodziców i na rzecz grupy


 • Na rzecz grupy tj. na materiały do zajęć - papiernicze itp. w wysokości 170 zł (85 zł – do 10.09.2019 r. i 85 zł – do 10.02.2020 r.) na konto Rady Rodziców

 • Na Radę Rodziców tj. na rytmikę, koncerty filharmonii, choinkę, Mikołajki, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny itp.,) w wysokości 170 zł (85 zł – do 10.10.2019 r. i 85 zł – do 10.01.2020 r.) na konto Rady Rodziców


 • KONTO Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 „Stokrotka” 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

Numer konta: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001

Bank Spółdzielczy– z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza). 

 

 

Dzień Ziemi http://mragowo24.info/news/5905-przedszkolaki-obchodzily-dzien-ziemi-zdjecia

"Stokrotka doceniona za działania ekologiczne" http://mragowo24.info/news/5746-stokrotka-doceniona-za-dzialania-ekologiczne

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie z siedzibą w Mrągowie, ul. Brzozowa 7A, kod pocztowy 11-700, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO

na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonywania zadań związanych z przyjmowaniem wychowanków oraz realizację procesu edukacyjnych.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Kamil Gałązka
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt Przedszkola Publicznego Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizacje zadań dydaktyczno-wychowawczych. Wycofanie zgody będzie skutkować zaprzestaniem dalszego przetwarzania, natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Mrągowo, dn. 25. 05.2018r.

 

Ogłoszenie

Opłaty  za przedszkole należy dokonywać zgodnie z umową do dnia 10 każdego miesiąca.

Na konto bankowe przedszkola:

za pobyt na nr konta -             44 1020 3639 0000 8002 0005 0625

za wyżywienie na nr konta -   24 1020 3639 0000 8902 0005 1029

tytułem wpłaty należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, grupa ….,

za pobyt/wyżywienie miesiąc/ rok

Informacje dotyczące wysokości opłat znajdują się u nauczycielek poszczególnych grup oraz  u ref. administracyjno – gospodarczego   pod numerem  telefonu 89 741 63 20

 

 

 

 

Sonda z okazji Święta Niepodległości nagrana w naszym przedszkolu  https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=KV3kkL4m_9I

 

Komunikat z dnia 03 lutego 2020 r.

W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dz. U. UE.L. z 2016 119.1), odwołuję Pana Kamila Gałązka dniem 31 stycznia 2020 r., a wyznaczam Pana Zbigniewa Woźniaka na inspektora ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie od dnia 01 lutego 2020 r.

Status inspektora określa art. 38 w/w rozporządzenia.

Inspektor ochrony danych wykonuje zadania określone w art. 39 rozporządzenia.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Imię i nazwisko: Zbigniew Woźniak

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE

DO POBRANIA PLIK PDF