REKRUTACJA

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

– 7 MIEJSC DLA DZIECI URODZONYCH W 2018 r.

  • Nabór trwa od 4 maja do 25 czerwca 2021 r. w celu zapisania dziecka, należy pobrać w sekretariacie wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola.

Wnioski będą przyjmowane w dniach:

Poniedziałek               8.00 – 16.00

Środa                           7.30 -14.00

 

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

  • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
  • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie                                         o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
  • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
  • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność                  z oryginałem.
  • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

Elżbieta Połomka - dyrektor przedszkola

 

 

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie, z dnia 23 kwietnia 2021 r.  godz. 13:00 o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2021 / 2022.(link)


Informacja o zasadach rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie (zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja) (link)


Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 określone przez Burmistrza Miasta Mrągowo (link)