Sprawozdanie z działań podjętych przez Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w ramach ubiegania się o certyfikat "Szkoła Przyjazna Środowisku" w roku 2016/2017

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań podjętych przez Przedszkole Publiczne nr 1 " Stokrotka" w Mrągowie w ramach ubiegania się o Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”


1. Realizacja własnego projektu ekologicznego w ramach ubiegania się o certyfikat

  • Tytuł własnego  projektu

„KAŻDY PRZEDSZKOLAK  MAŁY  I  DUŻY DBA  O  PRZYRODĘ    I  PRZYRODZIE SŁUŻY”

  • Cele projektu

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym i przyrodniczym. W opracowanym programie  cele edukacji ekologicznej obejmują: - przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku; - stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody; - Kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą. Uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe; - zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody; - rozumienie znaczenia czystego środowiska dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt; - wdrażanie do oszczędzania naturalnych zasobów ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne; - rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności, wyrabianie przekonania, że żywność nie zawsze jest zdrowa, wyrabianie umiejętności właściwego jej wyboru; - uświadomienie dzieciom problemu opakowań, świadomy ich wybór, - kształtowania umiejętności przekazywania przez dzieci wiadomości i wyrażania uczuć w różnorodnych formach ekspresji (językowej, graficznej, ruchowej); - rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym w Polsce; uświadamianie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie. Stawianie właściwych celów edukacji ekologicznej w przedszkolu i konsekwentna ich realizacja ma doniosłe znaczenie. Chodzi o ukształtowanie w dziecku postawy ekologicznej, która charakteryzuje się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i społecznych, ciekawością świata i praw nim rządzących, odpowiedzialnością wobec wszelkich form życia, aktywnością, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi.

  • Założenia projektu

Edukacja przedszkolna, właściwie zorganizowana i prowadzona przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli, pełni bardzo ważną funkcję w rozwoju dziecka. Nowoczesna edukacja dziecka odwołuje się do konieczności uwzględnienia postulatu przygotowania wychowanka do umiejętnego funkcjonowania w przyszłości, w nieznanych jeszcze dzisiaj warunkach. Należy zatem wykształcić człowieka, który podchodzi do życia nie wedle kategorii konsumpcji, ale kieruje się wartościami humanistycznymi i ekologicznymi. Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące ochrony środowiska. Utrwalone wówczas postawy i zachowania decydują o jego późniejszym stosunku do otaczającej przyrody.  W wychowaniu przedszkolnym treści edukacji ekologicznej określają – biorąc pod uwagę możliwości dziecka – poziom aktywnego i świadomego zaangażowania w sprawy ekologii. W przyjętej koncepcji programu wydzielono  odrębne bloki (moduły) edukacji ekologicznej: Każdy blok zawiera określone treści w obrębie danego zakresu podstawowych zagadnień programowych, które zostały zestawione według przyjętych kryteriów oraz uwagi dotyczące realizacji.  Do programu dołączone są przykłady zajęć sprzyjających kształtowaniu znajomości zagadnień ekologicznych W myśl przyjętego założenia zakres tematyczny programu jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. We wszystkich wyróżnionych w tym dokumencie obszarach edukacyjnych zawierają się treści edukacji ekologicznej. Przeważają jednak treści dotyczące poznania świata przyrody i jej ochrony . Realizacja programu sprawi, że dzieci właściwie będą reagowały na nieodpowiednie zachowanie  innych osób w stosunku do naturalnego środowiska oraz nabędą umiejętności poszanowania przyrody przez działanie.

  • Opis podjętych działań w ramach realizacji własnego projektu  (1-2 strony)

 

W ramach realizacji obszaru ENERGIA dzieci poznały różne jej źródła oraz sposoby oświetlania pomieszczeń dawniej i dziś. Odwiedziły pomieszczenia administracyjne przedszkola, dowiedziały się co to jest i jak pracuje licznik pomiaru prądu, uczestniczyły w wycieczkach do sklepów AGD. Gościły pracowników przedszkola, którzy opowiedzieli skąd się bierze prąd, zapoznali z alternatywnymi źródłami energii oraz pokazali jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych. Wspólnie z nauczycielkami szukały sposobu na  zmniejszenie strat ciepła w przedszkolnych salach. Po przeprowadzonej burzy mózgów dzieci  ustaliły sposoby oszczędzania energii w domu i przedszkolu a także wyłoniły spośród siebie dyżurnych „strażników energii”, którzy dbali o to, aby nigdzie nie świeciła zbędna żarówka. Dzieci z gr. V i VII opracowały znaczek – przypominaczek,, który umieszczony przy wyłącznikach prądu ma przypominać o jego oszczędzaniu. W grupach starszych przeprowadzono dyskusję nt odnawialnych źródeł energii i ich wpływu na klimat.    Przedszkolaki w ramach jednostek tematycznych prowadziły obserwacje i doświadczenia np. „ Co przepuszcza światło?”, „ Eksperymenty z cieniem”, śledzili, „którędy ucieka ciepło z przedszkola”.  Zainspirowane tematyką, tworzyły hasła przypominające o oszczędzaniu energii, wykonywały prace plastyczne. Wśród rodziców i na stronie internetowej przedszkola została rozpowszechniona ulotka, zredagowana przez nauczycieli z pomocą przedszkolaków „ A Ty, czy wiesz co zrobić, by oszczędzić energię?”, a także artykuł opracowany przez nauczycielkę M. Kruger: „O oszczędzaniu energii w domu i środowisku lokalnym”.

 

W ramach obszaru WODA pod hasłem: „Z przyrodą chcesz żyć w zgodzie? – pomyśl o wodzie. Oszczędzaj kropelki , to kłopot niewielki”, dzieci dowiedziały się skąd się bierze woda w kranie a także poznały jej obieg w przyrodzie. Wraz z pracownikiem administracyjnym przedszkola śledziły drogę rur kanalizacyjnych w przedszkolu, natomiast starszaki uczestniczyły w wycieczce do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie, gdzie poznały technologię oczyszczania i filtracji wody. Dzieci, „wędrując” po globusie poznały  zasoby wody, a także zrozumiały dlaczego należy ją oszczędzać. Wyznaczyły więc spośród siebie „wodny patrol” a w łazienkach umieściły własnoręcznie wykonane znaczki przypominające o  jej oszczędzaniu. Prowadząc liczne zabawy badawcze (np. „ Co rozpuszcza się w wodzie?, Co stanie się z wodą, kiedy dodamy do niej farby?, „Co pływa, a co tonie?”)  , a także bezpośrednie obserwacje dzieci poznawały w ciągu całego roku stan skupienia wody a także jej właściwości fizyczne, słuchały jej dźwięków, tworzyły wodną muzykę a także malowały wodne obrazy. W oparciu o opowiadania, ilustracje, wycieczki nad brzeg jeziora poznały tamtejszy ekosystem a także  destruktywną działalność człowieka. Zrozumiały jakie znaczenie ma woda w funkcjonowaniu każdego żywego organizmu. W marcu, wszystkie przedszkolaki uroczyście obchodziły Światowy Dzień Wody.

 

W ramach obszaru PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I POSTAW ŚWIADOMEGO KONSUMENTA  dzieci poznawały zasady zdrowego żywienia, podstawy profilaktyki zdrowia a także sposoby na ekologiczne dokonywanie zakupów. W trakcie jednostek tematycznych omawiały budowę piramidy zdrowia, poznając produkty, które mają kluczową rolę dla zdrowia każdego człowieka. Podczas zabaw dydaktycznych układały jadłospisy. Grupy starsze odwiedziła pani dietetyk, która wyjaśniła, jak powinien wyglądać posiłek przedszkolaka. Dzieci ze „Stokrotki” uczestniczyły w wycieczkach do ogródków działkowych i punktów sprzedaży, brały udział w  zabawach dydaktycznych, gdzie rozpoznawały produkty korzystne dla zdrowia, uczyły się jak ekologicznie dokonywać zakupów. W ciągu całego roku starszaki samodzielnie wykonywały kanapki ozdabiając je warzywami doniesionymi z przedszkolnej kuchni lub nowalijkami z własnoręcznej hodowli w kącikach przyrody. Co roku tradycyjnie przedszkolaki  świętowały Dzień Marchewki i Zielony Dzień, raz w miesiącu przygotowują soki ze świeżych warzyw i owoców. Jednak największą popularnością cieszyły się własnoręcznie zrobione owocowe sałatki, które najszybciej znikały w dziecięcych brzuszkach. W ramach profilaktyki prozdrowotnej  przedszkole „Stokrotka” odwiedzili przedstawiciele policji, straży pożarnej i ratownik medyczny, którzy opowiadali o zasadach bezpieczeństwa  a także o tym jak zachować zdrowie. Dzieci z przedszkola „Stokrotka” bardzo chętnie uczestniczą w różnych formach ruchu. W placówce prowadzone są ćwiczenia gimnastyczne z elementami metod twórczych  Kniessów, Labana, Sherborne czy Orffa. Dzieci o każdej porze roku uczestniczą w licznych spacerach poza teren przedszkola, bawią się zarówno w ogrodzie przedszkolnym jak i pobliskim parku, jeżdżą na autokarowe wycieczki poznając okoliczne tereny. Grupy starsze pod okiem trenera uczestniczyły w cotygodniowych zajęciach na „Orliku”. Z okazji Dnia czystego Powietrza w przedszkolu został przeprowadzony Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas”.

 

W ramach obszaru ODPADY – ZMNIEJSZANIE ICH WYTWARZANIA przedszkolaki ze „Stokrotki” uczestniczyły w „Sprzątaniu Świata” a także w zbiórce tonerów, nakrętek, plastikowych butelek i baterii, do którego angażowali rodziców , znajomych i opiekunów. W pracach plastycznych, dramach i inscenizacjach przedstawiały jaki wpływ na naszą planetę ma destruktywna działalność człowieka, a surowce wtórne wykorzystywały tworząc z nich różnego rodzaju „wynalazki”  – instrumenty, zabawki, przedmioty codziennego użytku. Podczas wycieczek i zabaw badawczych obserwowały umieszczone na osiedlach pojemniki, rozpoznawały ich kolory i przeznaczenie, segregowały śmieci, wiedząc, że każdy z nich ma „drugie życie”.   Dużą popularnością wśród dzieci i rodziców  naszego przedszkola, cieszy się organizowany w ramach obchodów Święta Ziemi konkurs „Śmieciomoda”, na którym to , po czerwonym dywanie i przy dźwiękach muzyki, dumnie spacerują przedszkolaki ubrane w stroje wykonane z surowców wtórnych.

 

W ramach realizacji obszaru ŚWIAT ZWIERZĄT, dzieci, w ciągu całego roku,  podczas wielu spacerów i wycieczek poznawały różnorodne ekosystemy i ich mieszkańców, na zajęciach dydaktycznych zaznajamiały się z egzotycznymi zwierzętami, jak i rodzimą fauną i florą, poznały gatunki chronione i prawa zwierząt. W ramach obchodów Światowego Tygodnia Zwierząt przedszkolaki uczestniczyły w zbiórce karmy dla schroniska w Bagienicach, odwiedziły lecznicę dla zwierząt, poznały sposoby opieki i pielęgnacji czworonożnych przyjaciół zarówno tych domowych jak i dziko żyjących. Zimą uczestniczyły w akcji „Dokarmiajmy ptaki”, która została poprzedzona warsztatami z leśnikiem - edukatorem p. Ewą Pietrzak a wiosną w leśnej szkółce w Świętej Lipce, za przewodnictwem p. leśnik, starały się zaobserwować ukryte wśród drzew sowy i „zbierały leśne skarby”.

W ramach obszaru INNE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA przedszkole „Stokrotka” zorganizowało „ Święto Ziemi” dla mieszkańców miasta Mrągowo a także wystapiło z własnym programem artystycznym w ramach tej samej akcji organizowanej przez CKiT. Zorganizowaliśmy również wojewódzki konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczej „ Ptaki Warmii i Mazur”, a dla naszych wychowanków i rodziców konkursy  zachęcające do wspólnych rodzinnych zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego ( „Jesienne stworki”, „Świąteczne ozdoby z czasów naszych dziadków”). Rok przedszkolny zakończyliśmy Festynem Rodzinnym, gdzie promowaliśmy ruch na świeżym powietrzu, wspólne aktywne spędzanie czasu w gronie bliskich i przyjaciół a także zdrowy styl życia. Dzieci uczestniczyły w konkursach przyrodniczych organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Nasi wychowankowie świętowali Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Dzień bez Samochodu i Święto Drzewa a propagując piękno przyrody o każdej porze roku starszaki przygotowały dla dzieci z  przedszkola i rodziców montaż słowno - muzyczny „ Jesienny koncert”. Wszyscy uczestniczyli w gościnnym pokazie przygotowanym przez nauczyciela i uczniów Szkoły Zawodowej w Mrągowie (dzieci rysowały na tablicy multimedialnej, oglądały projekcję w systemie 3D a także miały okazję zobaczyć pokaz holograficzny). W kwietniu, w ramach Przedszkolnego Festiwalu Nauki „ Mały Naukowiec”, pod hasłem „ Czy to mały czy duży, przyrodzie zawsze służy” odbyła się prezentacja doświadczeń i eksperymentów z zakresu fizyki i chemii przez grupy dzieci starszych z udziałem ich  rodziców. W marcu placówka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Jestem na pTAK” a w maju grupa starszaków do projektu „Leśne przedszkolaki” pod patronatem mrągowskiego nadleśnictwa.

 

  • Uzyskane efekty

Dzięki realizacji naszego programu zarówno dzieci jak i dorośli podejmują działania proekologiczne mające na celu oszczędne gospodarowanie wodą oraz jej ochronę przed zanieczyszczeniami. Przedszkolaki poszerzyły wiedzę na temat znaczenia wody dla istot żywych, czują się współodpowiedzialne za jej stan faktyczny, jak i otaczającą je przyrodę. Strzegą przedszkolnych kranów , przypominając sobie na wzajem o zakręcaniu kurków. Błyskawicznie zgłaszają wszelkie hydrauliczne usterki. Te same nawyki przenoszą do domów. Rodzice, o czym sami nas informują , zmieniają nawyki i przyzwyczajenia- ogródki podlewają deszczówką, zakręcają krany podczas mycia zębów, kilkoro z nich dokonało zakupu zmywarki. Dbają, aby teren wokół akwenu, nad którym odpoczywali pozostał czysty i nie naruszony. Namawiają sąsiadów do podejmowania takich samych kroków. Te same nawyki przedszkolaki nabywają w stosunku do racjonalnego gospodarowania energią. W związku z podjętymi działaniami zarówno w przedszkolnych salach jak i wielu prywatnych domach naszych wychowanków zostały wymienione żarówki na energooszczędne, a coraz więcej osób korzysta z alternatywnych źródeł energii.

Dzieci  doskonale orientują się jakie produkty są dla nich dobre. Przekonały się do spożywania owoców i warzyw, rozumieją, ze pragnienie najlepiej gasi czysta woda, a kolorowe napoje mogą być przyczyną chorób. Niejeden z nich zachęcony działaniami w przedszkolu prowadzi wraz z rodzicami własną hodowlę ziół i warzyw, wytwarza soki z warzyw i owoców z własnego ogródka, zachęca do picia rodzinę i kolegów. Wiele dzieci, co potwierdzają rodzice, zmieniło nawyki żywieniowe. Obiady domowe wzbogacają surówki, zamiast słodyczy sięgają po suszone owoce. Artykuły nt zdrowego żywienia i ulotki publikowane na stronie internetowej przedszkola podniosły świadomość lokalnej społeczności. Nowy plan żywienia poczynił trwałe zmiany w przedszkolnym jadłospisie. Zamieniliśmy słodkie ciastka na wielozbożowe, smakowe mleko i napoje-na naturalne soki i mleko, naturalne jogurty i wodę z cytryną, ciągły dostęp do misy z owocami i świeżymi warzywami oraz źródlanej wody. W sklepie dzieci namawiają rodziców do wybierania produktów bez opakowań, a zakupy noszą w płóciennych torbach niejednokrotnie samodzielnie projektowanych na zajęciach plastycznych w przedszkolu. Pilnują segregowania odpadów zarówno w domu jak i w przedszkolu, rozumieją jak ważne dla człowieka i jego naturalnego środowiska jest czyste powietrze. Przed przedszkolem zostały zamontowane stojaki dla rowerów w związku z czym coraz więcej rodziców coraz częściej, pozostawia samochody dowożąc do przedszkola swoje pociechy ekologicznym środkiem transportu.

Dzieci ze „Stokrotki” poznały bliższe i dalsze otoczenie przyrodnicze. Doświadczając bezpośredniego kontaktu z przyrodą nauczyły się wnikliwej obserwacji, wyciągania wniosków, wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce a także uwrażliwiły się na piękno otaczającego nas środowiska. Obcowanie z przyrodą nauczyło przedszkolaków empatii, wrażliwości, troski, pozytywnego stosunku do roślin i zwierząt a także umiejętności dbania o ich potrzeby. Udział naszych wychowanków i ich opiekunów w  akcjach na rzecz ochrony środowiska podniósł ich świadomość ekologiczną, sprawił, że nie tylko racjonalnie korzystają z naturalnych jego zasobów, ale też czują się współodpowiedzialni za losy otaczającej nas przyrody. Na skutek prowadzonych działań zyskujemy szerokie grono zwolenników. Środowisko lokalne  widzi sens i celowość naszych działań, wspiera nas  i chętnie współpracuje, a coraz większa i szeroko pojmowana świadomość ekologiczna pozytywnie wpływa na zachowania proekologiczne w trosce o dobro naszej planety.

 

2. Działania placówki na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju podjęte
w ciągu ostatnich trzech lat
(np. realizacja programów lub projektów ekologicznych organizowanych przez inne podmioty, organizacja kampanii i konkursów ekologicznych, zajęć terenowych, sejmików, organizacja spotkań edukacyjno-ekologicznych, organizacja wycieczek edukacyjno-ekologicznych).

Krótki opis podjętych zadań …..(1-2 strony )

W ciągu ostatnich trzech lat przedszkole „Stokrotka” w ramach realizacji działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju uczestniczyło w wielu programach i projektach. Jesteśmy trzykrotnym laureatem międzynarodowej nagrody Zielonej Flagi przyznawanej przez Kapitułę Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Nagrodę tą poprzedziło  przyznanie nam certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Realizowaliśmy programy i uczestniczyliśmy w proponowanych przez nich konkursach takich jak „Ekoprzedszkolak” - Centrum Rozwoju „Omega” w Sosnowcu  „ Mamo , tato wolę wodę” – program zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A., „Woda nas uwodzi” - program Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” na temat: „Woda w życiu człowieka” oraz w zewnętrznym konkursie plastycznym organizowanym przez  Buliba.pl pt, „Zwierzakolubni. Co roku nasze przedszkolaki uczestniczą w akcji Sprzątania Świata, w Wiosennym sprzątaniu Warmii i Mazur,  Europejskim Dniu bez Samochodu,  Dniu  Czystego Powietrza czy Światowym Dniu Wody  . Dzieci ze wszystkich grup wiekowych w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt zbierają karmę dla mieszkańców schroniska w Bagienicach. Co roku jesteśmy organizatorem wojewódzkiego konkursu plastycznego o tematyce przyrodniczej. Dzieci nasze równie aktywnie wykonały prace o tematyce proekologicznej w ramach konkursów organizowanych przez takie placówki i organizacje jak Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie, CKiT, Starostwo Powiatowe, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W ciągu ostatnich trzech lat zorganizowaliśmy takie akcje jak : „ Śmieci mniej, Ziemi lżej”, „ Mikołajkowy prezent dla Ziemi” i „ Co dobrego mogę zrobić dla Ziemi?” Działania te zostały zainicjowane w trosce o stan naszego środowiska naturalnego a jej pomysłodawcami byli przedstawiciele rady rodziców. Udział w akcji wzięli nasi podopieczni, rodzice , a także środowisko lokalne. W ramach podejmowanych działań przystąpiono do siedmiu konkurencji-rozpowszechnianie ekologicznych ulotek , zbiórka elektrośmieci, makulatury, baterii a także plastikowych butelek i nakrętek, udział w Śmieciomodzie, konkurs plastyczno-poetycki. Akcja pozwoliła nie tylko na zebranie dużej ilości elektrośmieci i surowców wtórnych, ale przede wszystkim zaangażowała lokalne środowisko, podniosła też świadomość ekologiczną w trosce o dobro naszej planety. „Przedszkole „Stokrotka” tradycyjnie, każdego roku organizuje „ Święto Ziemi” a także występuje z własnym programem artystycznym w ramach tej samej akcji organizowanej przez CKiT..W uroczystości licznie biorą udział mieszkańcy i przedstawiciele urzędu miasta Mrągowo, rodzice i opiekunowie naszych wychowanków a także dzieci z klas „0”mrągowskich szkół. Przedszkolaki ze „ Stokrotki” bardzo chętnie poznają okoliczne tereny spacerując w pobliżu przedszkola, do parku, na łąkę , nad jezioro czy jeżdżąc na autokarowe wycieczki. Do tej pory miały okazję poznać Rezerwat w Krutyni i tamtejsze muzeum przyrodnicze, podziwiać przyrodę w Galindii, Pięknej Górze, Spytkowie, Szkółce Leśnej w Świętej Lipce, w Nadleśnictwie Borowo, odwiedzić Motylarnię w  Marcinkowie a także doświadczyć bezpośredniego kontaktu, co sprawiło im największą radość, ze zwierzętami w Mini Zoo w Polskiej Wsi. Na zajęcia staramy się zapraszać osoby, które pomagają nam przybliżyć świat przyrody. Nasze przedszkole odwiedził pan Aleksander Rębacz mistrz pszczelarstwa z Pasieki Boża Iskierka w Beskidzie Niskim, a także przedstawiciele Nadleśnictwa w Mrągowie z panią Ewą Pietrzak, leśnikiem – edukatorem, która jest u nas częstym gościem. Na zajęciach - warsztatach przez nią prowadzonych jak i przez innych przedstawicieli nadleśnictwa dzieci poznały ptaki i zwierzęta okolicznych terenów, rozpoznawały ich głosy, uczyły się jak im pomóc zimą, wykonywały ptasie karmniki, gromadziły jesienią nasiona na karmę. Poznały gatunki drzew, rysowały, malowały etapy ich wzrostu, wyklejały korę, stemplowały liśćmi. Podczas zajęć edukacyjnych w lesie, miały okazję zaobserwować otaczającą przyrodę, chłonąć na „żywo” odgłosy lasu, zbierać leśne „skarby”, słuchać ciekawych i niejednokrotnie zabawnych opowieści leśników o tym, co się wydarzyło w lesie.  Wszystko to sprawia, że wśród naszych dzieci nieustannie rozwija się empatia i  zainteresowania przyrodnicze a otaczający świat nie przestaje zachwycać. W marcu tego roku przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Jestem na pTAK” i „Leśne Przedszkolaki”, gdzie pod czujnym okiem pani Ewy Pietrzak dzieci będą poznawać las i jego mieszkańców w różnych porach roku. Nauczyciele z naszego przedszkola z dużym zaangażowaniem biorą udział we wszystkich ekologicznych działaniach. Uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach jak choćby w ostatnim czasie „Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej”, „Nocy Sów” zorganizowanej w nadleśnictwie w Świętej Lipce czy w „Zielonym Kaganku” w Giżycku, warsztatach dla nauczycieli dotyczących zakładania i pielęgnacji ogrodów przyszkolnych. Jesteśmy też posiadaczami własnego kodeksu ekologicznego, który uwzględniając sugestie i propozycje dzieci został opracowany przez nauczycielkę przedszkola.

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Opis podjętych działań z instytucjami wpierającymi działania ekologiczne szkoły/placówki (max.1 strona)

Przedszkole „Stokrotka” bardzo aktywnie współpracuje z: Nadleśnictwem w Mrągowie, Komendą Straży Pożarnej i Policją. Często gościmy w swoich progach przedstawicieli tych instytucji z okazji przedszkolnych świąt a także spotykamy się podczas wycieczek  czy  warsztatów edukacyjnych. W tym roku pod opieką mrągowskiego nadleśnictwa przystąpiliśmy do projektu „Leśne przedszkolaki”, dzięki któremu dzieci nasze będą miały okazję obserwować las i jego mieszkańców o każdej porze roku. Uczestniczymy w akcjach i konkursach organizowanych przez  Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie, Fundację Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku i Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, gdzie co roku dzieci z naszego przedszkola jeżdżą na wycieczki autokarowe, by podziwiać tamtejszą przyrodę. Zgodnie z coroczną tradycją, w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt zbieramy karmę a także koce dla podopiecznych ze schroniska w Bagienicach. Współpracujemy z Młodzieżowym Domem Kultury i uczniami klas „0”mrągowskich szkół, którzy odwiedzają „Stokrotkę” przygotowując montaże i programy artystyczne, wymieniając się informacjami i spostrzeżeniami również nt podjętych działań  ekologicznych.  Nasze działania wspiera  Urząd Miasta Mrągowo i Starostwo Powiatowe, organizujące każdego roku plastyczny konkurs o tematyce przyrodniczej. Prace  laureatów tego konkursu zamieszczane są w kalendarzach rozpowszechnianych na terenie urzędów i placówek nie tylko miasta Mrągowa. Wspólnie z CKiT  organizujemy Święto Ziemi dla mieszkańców Mrągowa. Co roku przygotowujemy wystawę prac organizowanego przez nas dla szkół i przedszkoli wojewódzkiego konkursu ekologicznego, którą prezentujemy w holu ich budynku. Nasze dzieci odwiedzają regularnie tamtejszą bibliotekę, gdzie nie tylko wypożyczają książki, ale także uczestniczą w warsztatach przygotowanych przez panie bibliotekarki. Na warsztatach tych często czytane są opowiadania o treściach proekologicznych, a w pracach plastycznych wykorzystywany materiał przyrodniczy lub surowce wtórne. Współdziałamy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie. Nasze przedszkolaki uczestniczą w  wycieczkach i spotkaniach z przedstawicielami zakładu. W czerwcu urządzamy festyn rodzinny dla wychowanków i ich rodzin. Bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami. To dzięki ich pomysłom i zaangażowaniu, udało nam się zachęcić do współpracy na rzecz ochrony środowiska lokalną społeczność. Rodzice aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach  przedszkola. Są pomysłodawcami ekologicznych akcji np. „Co dobrego możesz zrobić dla Ziemi?”, biorą udział w uroczystościach i akcjach aktywnie w nich uczestnicząc i przygotowując dzieci - Święto Ziemi, Śmieciomoda, Sprzątanie Świata, współorganizują i nadzorują zbiórki - karmy dla zwierząt w schronisku, elektrośmieci, makulatury, plastikowych nakrętek, tonerów, organizują transport, odstawiają zebrane przedmioty do wyznaczonych punktów. Rodzice współredagują, drukują a także wraz z dziećmi rozpowszechniają w lokalnym środowisku ulotki o treściach ekologicznych, pozyskują sponsorów. Przy ich udziale w ostatnim okresie zasadziliśmy na terenie naszej placówki 80 drzew i krzewów, a właściciele Tartaku Młynowo przekazali nam 8 karmników dla ptaków. Rodzice mają świadomość celowości działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Placówki, urzędy miasta Mrągowo i nasi rodzice są często sponsorami i patronami organizowanych przez nas konkursów i akcji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

4. Promocja podjętych działań ekologicznych.

Krótki opis metod, narzędzi stosowanych do informowania o realizowanych zadaniach, działaniach ….

 

 

Informacje dotyczące działania placówki wywieszane  są na „gazetkach dla rodziców” i w holu przedszkola. W tym samym miejscu umieszczone są też plakaty zredagowane przy współudziale dzieci i nauczycieli, a wydrukowane dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców. Plakaty te były też przekazywane do Urzędu Miasta z okazji różnych uroczystości związanych z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na stronie internetowej „Stokrotki” systematycznie ukazują się wszystkie wiadomości dotyczące naszych działań, zamierzeń i osiągnięć a także redagowane przez nauczycieli artykuły i ulotki o tematyce proekologicznej. Strona zawiera też dokumentację w postaci własnego ekologicznego programu przedszkola, ekologicznego kodeksu „Stokrotki” oraz zdjęć i sprawozdań z działań  przedszkolaków. Informacje o działaniach „Stokrotki” na rzecz środowiska zamieszczane są na łamach Kuriera Mrągowskiego a także portalu internetowego mragowo24. Przedszkolaki, nauczyciele i Dyrektor przedszkola „Stokrotka” udzielają wywiadów dla Radio ZET Gold. Systematycznie prowadzimy przedszkolną kronikę, którą zawsze przeglądają  zaproszeni goście a także dokonują w niej okazjonalnych wpisów. Bardzo  aktywnie we wszystkie działania  przedszkola angażują się rodzice i opiekunowie naszych wychowanków, którzy  współredagują, drukują a także wraz z przedszkolakami pomagają w rozpowszechnianiu ulotek o treściach proekologicznych oraz informujących lokalną społeczność o działaniach i podjętych akcjach w przedszkolu.

 

 

5. Dokumentacja potwierdzająca realizację podejmowanych zadań.

Krótki opis plus 2-4 zdjęcia…...

 

  1. Święto Ziemi  - co roku Przedszkole „Stokrotka” z okazji tego święta przygotowuje  dla mieszkańców miasta montaż słowno – muzyczny o treściach ekologicznych. Impreza kończy się rozstrzygnięciem wojewódzkiego konkursu plastycznego zorganizowanego również przez naszą placówkę dla dzieci przedszkoli i klas „0” naszego województwa.
  2. Śmieciomoda – to tradycyjny już konkurs dla dzieci i rodziców „Stokrotki”, który łączy pomysłowość przedszkolaków i zaangażowanie rodziców. Celem konkursu jest zachęcanie do wykorzystywania surowców wtórnych do zabaw i pracy twórczej a także  kreatywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym przy dobrej, wspólnej  zabawie.
  3. Zajęcia z p. Ewą Pietrzak, leśnikiem –edukatorem w leśnej szkółce w Świętej Lipce. Dzieci wypatrywały ptaków i nasłuchiwały ich głosów a do specjalnie przygotowanych pudełeczek oklejonych emblematami zbierały „leśne skarby”.
  4. Znaczek – przypominaczek wykonany przez Zosię. Teraz już wszyscy będą pamiętać, by gasić zbędne żarówki.

 

Koordynator projektu Iwona Wojtkiewicz